Hieronder publiceren we een socialistisch programma rond de Coronacrisis. Download hier de pdf van dit uitgebreide programma (18 pagina’s)

Zelfs een groot aantal doden maakt geen einde aan de kapitalistische wedloop om winst te maken. De coronaviruscrisis heeft dit ruimschoots aangetoond. Werkenden moesten vaak zonder enige bescherming naast hun collega’s blijven werken, met het risico anderen of zichzelf te besmetten. Dit alles om de activiteit ook van niet-essentiële bedrijven in stand te houden! Zelfs personeel in de gezondheidszorg is aangewezen op toeval in plaats van op voldoende overheidsmaatregelen. Gevestigde politici spreken over zorgpersoneel als helden, terwijl hun partijen onze openbare diensten en onze zorg hebben afgebouwd! We hebben een ander systeem nodig: een systeem dat de noden en behoeften van de mensen centraal stelt.

Is verplicht thuis blijven het enige antwoord op een epidemie? Deze middeleeuwse aanpak is in feite een antwoord van wanhoop. Het werd noodzakelijk nadat de aanbevelingen van de gezondheidswerkers niet werden nageleefd, zelfs toen de epidemie zich al verspreidde. De prijs die de samenleving zal moeten betalen voor deze beperkende maatregelen is niet alleen economisch. Thuisblijven bevordert spanningen in het gezin, huiselijk geweld, verergering of het ontstaan van psychische problemen, …

De aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie waren zeer duidelijk. Systematische screening van alle patiënten die mogelijk Covid 19 hebben en, bij een positieve test, van al wie de twee voorafgaande weken contact had met deze patiënten. Isolatie van wie positief test in zorginstellingen of thuis, onder controle van de overheid. Uitbouw van infrastructuur, of het nu gaat om zorgstructuur of tijdelijke testfaciliteiten of werkplaatsen voor de productie van de benodigde apparatuur. Het aanvragen, opleiden of snel inhuren van zowel gekwalificeerd als ongeschoold personeel voor diverse taken. Pas daarna worden maatregelen rond isolement of quarantaine aanbevolen.

Om deze aanbevelingen uit te voeren zou een regering nodig zijn geweest die in staat was alle noodzakelijke rijkdom en kracht van de samenleving te mobiliseren, onder meer door het opeisen ervan. Onze regeringen negeerden eerst het gevaar en stelden dan alle hoop op isolement en een zorgsysteem dat al lang ziek is als gevolg van onderfinanciering. Deze crisis toont nogmaals aan dat we geen enkel vertrouwen kunnen stellen in de gevestigde partijen.

Deze gezondheidscrisis wordt verergerd door de ernstige ecologische crisis en een nieuwe wereldwijde economische crisis, die dieper is dan in 2008 en enkel vergelijkbaar is met de Grote Depressie na 1929. Deze drie crises zijn met elkaar verbonden: het zijn symptomen van het kapitalisme. En ze wijzen allemaal op de nood aan een geplande aanpak. Vandaag is meer dan ooit aangetoond dat het niet de aandeelhouders zijn die de bedrijven laten draaien, maar de werkenden. Het is niet meer dan logisch dat zij deze samenleving in handen nemen en besturen op basis van democratische beslissingen en niet op basis van de dictatuur van de markten. Er is nood aan een ander systeem waarin de noden van de meerderheid van de bevolking het uitgangspunt zijn.

 

1/ Een publiek plan van stelselmatige testen, beschermingsmaatregelen en voldoende ziekenhuisinfrastructuur

De beste aanpak van de pandemie is door de bevolking systematisch te screenen. De effectiviteit van deze aanpak is in een aantal landen al aangetoond. Om het potentieel volledig te kunnen realiseren, moet het op wereldwijde schaal worden gepland. Terwijl mensen het meest besmettelijk zijn in de periode voordat de symptomen zich voordoen, worden zelfs zorgwerkers nog steeds niet gescreend! De wetenschappelijke gemeenschap heeft twee maanden lang alarm geslagen, maar er werd niets gedaan om te anticiperen met massale toegang tot tests in België. Deze nalatigheid is crimineel.

De ontwikkeling van een openbaar plan voor systematische en herhaalde screening is noodzakelijk, met isolatie van wie die positief test en quarantaine van degenen met wie ze in contact zijn geweest. Dit openbaar screeningsplan moet beginnen met het personeel dat nog aan het werk is: zorgpersoneel, personeel van rusthuizen, in de voedseldistributie, maatschappelijk werkers die in contact staan met de daklozen en mensen zonder papieren, … Geen enkele werkplek mag opnieuw in gebruik worden genomen zonder dat alle medewerkers zijn gescreend. In scholen moet deze screening ook voor alle leerlingen en personeel worden gewaarborgd. Dit is de enige manier om onenigheid te voorkomen tussen wie de scholen wil heropenen vanuit het belang van de kinderen (of omdat de zorg thuis te zwaar doorweegt) en wie dit vanuit terechte zorgbekommernissen niet wil.

Dit vereist uiteraard voldoende tests. Om dit doel te bereiken, is de vrije markt en de private eigendom van de productiemiddelen een groot obstakel. Sommige bedrijven, zoals Roche Diagnostics, weigeren de recepten voor componenten van tests bekend te maken om hun winst veilig te stellen, zelfs in tijden van ernstige gezondheidscrisis! Hetzelfde geldt voor hydro-alcoholische gel, maskers, beschermende kleding, beademingsapparatuur, enz.

Er bestaan echter voorraden in verschillende private bedrijven in het land, zeker in de chemische sector. Anderzijds is een heroriëntatie van de activiteit van meerdere bedrijven mogelijk om het tekort op te vangen. Bedrijven zoals Safran Aeroboosters (ex-Techspace Aéro), Sonaca en FN Herstal zijn bijvoorbeeld begonnen met een beperkte productie van beademingsapparatuur en reserveonderdelen.

Alle apparatuur die de inspanningen van het zorgpersoneel kan ondersteunen, moet onverwijld worden opgeëist. Evenzo moeten fabrieken waarvan de productie kan worden omgevormd om de bevoorrading van ziekenhuizen veilig te stellen, worden opgeëist in het kader van een plan voor de massaproductie van apparatuur. We mogen de beslissingen hierover niet overlaten aan de willekeur van de bazen. De werkenden weten best welke voorraden aanwezig zijn en hoe de productie kan afgestemd worden op wat vandaag nodig is. Vertegenwoordigers van de arbeidersbeweging, de vakbondsdelegaties, moeten volmacht krijgen om de voorraden die in de bedrijven verborgen zijn, te onthullen en de onmiddellijke inbeslagname ervan te garanderen! Directies die dit weigeren, moeten uit hun functie ontzet en strafrechtelijk vervolgd worden.

De overheden falen op twee vlakken. Ten eerste heeft het besparingsbeleid gemaakt dat het land volledig en moorddadig onvoorbereid was. Denk aan de 6 miljoen FFP2-maskers die in 2019 zijn vernietigd en waarvan de voorraad niet is vernieuwd! Vervolgens bleken de autoriteiten niet in staat om de reorganisatie van de productie te waarborgen om de epidemie het hoofd te bieden. Dit heeft niet zozeer te maken met individuele incompetentie, het zijn de gevolgen van de logica van de kapitalistische vrije markt.

We eisen:

 • De dringende ontwikkeling van een openbaar plan dat zorgt voor een systematische en herhaalde screening van de hele bevolking, met inbegrip van daklozen en mensen-zonder-papieren, te beginnen met personeel op essentiële werkplaatsen.
 • De onmiddellijke inbeslagname van voorraden materiaal dat ontbreekt in de strijd tegen het coronavirus, zonder aankoop of compensatie, behalve in gevallen waarin de onderneming door het voorleggen van de boekhouding aantoont dat compensatie noodzakelijk is om een faillissement te voorkomen en na goedkeuring door de vertegenwoordigers van het personeel van de betrokken onderneming.
 • De beste instrumenten om de balans op te maken van wat er in de reserves van de bedrijven schuilgaat, zijn de werkenden en hun vertegenwoordigers, de vakbondsdelegaties. De vakbonden moeten daartoe een campagne op touw zetten.
 • Het openen van de rekeningen van de bedrijven, in de eerste plaats voor hun werknemers en deskundigen aangeduid door de arbeidersbeweging, om de relevantie van eventuele compensatie te beoordelen.
 • De opeising van werkplaatsen waarvan de productielijnen kunnen worden aangepast naar de massaproductie van maskers, hydro-alcoholische gel, zuurstofflessen, ademhalingsmaskers en -koorden, enz.
 • Onteigening en nationalisatie, onder de controle en het beheer van de werknemers, van bedrijven die speculeren op medische apparatuur of profiteren van de crisis om hun prijzen te verhogen.

 

2/ Massale en dringende publieke investeringen in zorg

Het belang van de zorgsector is voor grote dele van de bevolking nog nooit zo duidelijk geweest. Deze steun moet worden aangegrepen om enorme investeringen te eisen in een gezondheidsdienst die niet als een bedrijf gericht op winst mag worden beheerd.

Al meer dan dertig jaar hebben de overheden de middelen voor gezondheidszorg op dieet gezet, wordt de toegang tot studies geneeskunde beperkt door een numerus clausus, wordt het aantal ziekenhuisbedden afgebouwd, wordt het medisch, paramedisch en technisch personeel onderbetaald, … Dit alles gebeurde met het argument dat de begroting op evenwicht moest worden gebracht. De tekorten in de zorg zijn dermate groot dat het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel een oproep tot giften moest doen om een tiental extra beademingsapparaten te kunnen kopen! Het neoliberale beleid dwingt de ziekenhuizen om beroep te doen op liefdadigheid.

De werkomstandigheden zijn zo slecht dat een groot deel van de verpleegkundigen dit beroep slechts gedurende een periode van 5 tot 10 jaar daadwerkelijk uitoefent. Net voor het begin van de coronaviruscrisis publiceerden het Federaal Expertisecentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en de KU Leuven een studie die aantoont dat één op vier verpleegkundigen niet tevreden is met hun werk, 36% bedreigd wordt met burn-out en 10% overweegt het beroep te verlaten. Volgens dezelfde studie zorgt het daaruit voortvloeiende tekort aan personeel ervoor dat een verpleegkundige in een Belgisch ziekenhuis gemiddeld 9,4 patiënten verzorgt, terwijl internationaal wordt aangenomen dat de kwaliteit van de zorg niet meer gegarandeerd is als er meer dan 8 patiënten per verpleegkundige zijn.

Daarnaast heeft de vermarkting van de sector ertoe geleid dat het management van ziekenhuizen diensten die essentieel zijn voor het goed functioneren uitbesteed heeft aan onderaannemers die vaak met onzekere contracten werken. Er is vandaag nochtans meer dan ooit nood aan voldoende geschoolde en gemotiveerde medewerkers op vlak van logistiek, administratie of onthaal.

Er is nood aan een publieke gezondheidszorg met voldoende middelen om de verschillende zorgniveaus op elkaar af te stemmen, tot en met de medische buurtcentra en de thuiszorg. Dit systeem moet ook de geestelijke gezondheidszorg integreren om niet alleen het hoofd te bieden aan de explosie van burn-outs, maar ook aan de vele psychologische problemen als gevolg van het isolement en het intensieve werk in sectoren waar wel gewerkt wordt.

Wij eisen :

 • Een onmiddellijke stopzetting van alle besparingen in de gezondheidssector.
 • Een massale publieke investering in de sector om deze crisis het hoofd te bieden, met als doel iedereen toegang te bieden tot gratis en kwaliteitsvolle gezondheidszorg, te beginnen met de huidige Corona-patiënten.
 • Een aanzienlijke risicopremie voor al het personeel in deze sector, alsook voor alle werknemers in essentiële sectoren (schoonmaak, transport, voedselketen, afvalinzameling, enz.). In geval van ziekte moet deze risicopremie een ziektevergoeding worden.
 • Algemene invoering van de 30-urige werkweek en collectieve arbeidsduurvermindering zonder loonverlies en met compenserende aanwervingen, ook voor telewerk!
 • De aanwerving van extra personeel en de re-integratie van uitbestede diensten in de gezondheidssector, met degelijke arbeidscontracten en goede loonvoorwaarden.
 • De ontwikkeling van een nationale openbare gezondheidsdienst onder de controle en het beheer van het personeel in de sector en de gemeenschap.

 

 

3/ Haal wetenschappelijk onderzoek uit de greep van de winstlogica

De Amerikaanse bioloog Jonas Edward Salk heeft het eerste poliovaccin uitgevonden. Salk heeft zijn vaccin nooit gepatenteerd om het breder beschikbaar te maken. Toen hem in een interview werd gevraagd wie het patent had, antwoordde hij: “Wel, de mensen zou ik zeggen. Er is geen octrooi. Zouden we de zon kunnen patenteren?”

Deze overwegingen zijn het tegengestelde van de aanpak van de multinationale farmaceutische bedrijven die zich in de race voor een vaccin tegen het coronavirus hebben geworpen. Ze hopen elk om de kip met de gouden eieren te vinden voor de concurrentie dit doet. Tussen 2000 en 2018 hebben 35 farmaceutische reuzen samen wereldwijd een nettowinst van 1.900 miljard dollar gemaakt! De Amerikaanse farmaceutische groep Gilead Sciences zag zijn aandelen in de beginfase van de wereldwijde coronaviruscris met 22% (het equivalent van 12 miljard dollar) stijgen omdat het erop lijkt dat een van zijn producten, aanvankelijk ontwikkeld tegen Ebola, de symptomen van Covid-19 kon behandelen. De beweegredenen van de farmaceutische groep zijn geen mysterie: de groep aarzelt niet om tot 2000 dollar te vragen voor een maand behandeling tegen HIV in de Verenigde Staten. Ook in tijden van pandemie stoppen de bedrijven hun zoektocht naar winsten niet.

Vandaag staat het wetenschappelijk onderzoek op farmaceutisch gebied op een kruispunt. Het is opgedeeld in een publiek en een privaat deel en wordt in de tang genomen door de logica van besparingen en winst.

De gevolgen van onderfinanciering in de publieke sector en de verplichting om resultaten te behalen die in de private sector kunnen worden benut, vormen een ernstige belemmering voor het bestaande potentieel. De logica van concurrentie op alle niveaus maakt het nog moeilijker. Als we sprongen in de fundamentele en toegepaste farmaceutische kennis willen zien, moeten we het wetenschappelijk onderzoek bevrijden van deze beperkingen. De sequentiebepaling van het volledige menselijke genoom aan het begin van de jaren 2000 heeft de verwachtingen op het gebied van innovatieve moleculen niet ingelost. Vandaag kan alleen de samenwerking en de bundeling van het werk van verschillende onderzoeksteams de wetenschap vooruithelpen.

In België is het schandalig dat een van de grootste farmaceutische bedrijven van het land, GSK, in het begin van het jaar een herstructurering aankondigde die meer dan duizend jobs kan kosten! Dit illustreert hoe problematisch het is om deze vitale sector ten prooi te laten vallen aan de hebzucht van de grote aandeelhouders. Onze gezondheid is voor hen van minder belang dan hun dividenden.

De hele sector moet in publieke handen komen, zodat de werkenden en de bevolking als geheel op democratische wijze kunnen beslissen wat en hoe er wordt geproduceerd. Dit zal de prijzen verlagen, de tekorten aan geneesmiddelen wegnemen en de inspanningen bundelen om nieuwe vaccins te ontwikkelen. Bovendien is het noodzakelijk omdat COVID-19 niet de laatste pandemie zal zijn: in een context van ecologische afbraak en bij gebrek aan planning, is er nu reeds een toename van het aantal pandemieën.

Wij eisen:

 • Massale publieke financiering van wetenschappelijk onderzoek.
 • De intrekking van octrooien en patenten.
 • Steun voor initiatieven om informatie te delen en wetenschappelijke samenwerking te organiseren.
 • Onderzoek en ontwikkeling mogen niet los worden gezien van de productie en distributie van gezondheidsinstrumenten zoals medische apparatuur, geneesmiddelen en vaccins.
 • De nationalisatie onder controle en beheer van de werkenden en de gemeenschap van de farmaceutische en biomedische sector.

 

4/ Bescherm de werkenden, zowel wie werkt als wie thuis zit of economisch werkloos is

Werkenden die thuis moeten blijven

Gezien de ernst van de epidemie en de rampzalige gevolgen van het neoliberale beleid voor de gezondheidszorg is het van essentieel belang dat de inperkingsmaatregelen worden nageleefd. Dit vergt vele offers, vooral van de kant van de armste gezinnen. Maar deze voorzorgsmaatregelen worden in gevaar gebracht omdat bazen en regeringen willen dat zoveel mogelijk bedrijven blijven draaien, terwijl zorgwerkers smeken om strikte maatregelen. Dit is een schandalige situatie!

Niet-essentiële activiteiten zijn nog steeds toegestaan, zolang de sociale afstand op de werkplek maar gewaarborgd is. Op veel plaatsen moest het personeel in actie komen om de naleving van zelfs deze beperkte maatregel af te dwingen. De federale overheid heeft een lijst van essentiële sectoren opgesteld. Daarbij vertrok het van de wensen van de werkgevers die een zo breed mogelijke lijst wilden. Het resultaat is dat onder meer de multinationale brouwerij InBev werd opgenomen! Anderzijds wordt onder het mom van onmisbare activiteiten van bepaalde bedrijven (denk aan de productie van medische schorten) een hele sector essentieel verklaard. Niet alleen vormen niet-essentiële activiteiten een risico op bescherming, bovendien gebruiken sommige van deze activiteiten apparatuur die momenteel ontbreekt in de ziekenhuizen. Dit is bijvoorbeeld in sommige chemische bedrijven het geval.

De arbeidersbeweging en de verkozen vertegenwoordigers van het personeel in de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) moeten het initiatief nemen en de kern vormen van crisiscomités op de werkvloer om te oordelen of de activiteit van het bedrijf al dan niet essentieel is of moet stilgelegd worden. Dergelijke comités moeten in alle bedrijven met 20 of meer werknemers worden opgezet, zoniet moet het bedrijf onder publieke controle en democratisch bestuur van de gemeenschap worden geplaatst.

Deze comités moeten onder meer instaan voor het opstellen van een plan dat bepaalt welke werkplaatsen, bedrijven en sectoren essentieel zijn, welke werkenden hiervoor nodig zijn en hoe niet-essentiële ondernemingen die nog in bedrijf zijn, zo snel mogelijk kunnen worden gesloten. Deze comités moeten er ook voor zorgen dat alle preventiemateriaal (maskers, ontsmettingsmiddelen, enz.) prioriteit krijgt in de zorgsector en andere essentiële sectoren (reiniging, vervoer, voedselketen, afvalinzameling, enz.). Mensen die in niet-essentiële bedrijven werken, moeten ook in staat zijn om de zorgsector en essentiële bedrijven tijdelijk bij te staan.

Iedereen die noodgedwongen niet kan werken, moet worden beschermd tegen financiële zorgen. Huren, hypotheken of de kosten van levensonderhoud lopen immers gewoon door. En zelfs als de betaling van bepaalde zaken wordt uitgesteld (bijvoorbeeld de huur), is dit slechts een kortetermijnoplossing. Het behoud van het inkomen moet worden gegarandeerd voor de duur van de crisis en daarna. Het verhogen van de tijdelijke werkloosheidsuitkering van 65% naar 70% van het salaris is een eerste stap, maar het is niet genoeg. De lonen moeten voor 100% worden gegarandeerd. Hulp door de overheid daarbij kan enkel op basis van bewezen behoeften, ook bijvoorbeeld bij schijnzelfstandigheid.

Uitzendwerk en flexi-jobs kenden de afgelopen jaren een grote opgang. Er moet een einde komen aan tijdelijke contracten, iedereen moet een degelijk vast contract krijgen met een uurloon dat minstens 14 euro per uur bedraagt. Wanneer dit niet mogelijk is, moet een onvoorwaardelijke werkloosheidsuitkering worden verstrekt, waarvan het bedrag meteen tot de armoedegrens moet opgetrokken worden als eerste stap in de richting van een uitkering waarmee een menswaardig leven mogelijk is.

 

Actieve werknemers

Degenen die werken, moeten gratis toegang hebben tot beschermende maatregelen zoals mondmaskers en moeten een risicopremie ontvangen. Om te vermijden dat zieke werkenden om financiële redenen blijven werken, moet die risicopremie integraal omgezet worden in een ziektevergoeding. De verkorting van de arbeidstijd zonder loonverlies en met compenserende aanwerving moet het mogelijk maken een snelle uitputting van essentieel personeel bij een langdurige crisis te voorkomen, maar moet ook een betere organisatie van de kinderopvang mogelijk maken, zeker na het schorsen van de lessen. Op de werkplaatsen moeten democratisch georganiseerde crisiscomités opgezet worden, gebaseerd op de CPBW’s.

Personeel in essentiële sectoren moet gratis voldoende bescherming krijgen. De controle over deze situatie mag niet worden overgelaten aan politici, bazen of raden van bestuur. Het zijn de werknemers zelf die het beste weten wat er moet gebeuren.

 

We eisen:

 • Een stopzetting van alle niet-essentiële economische activiteiten (buiten gezondheidszorg, schoonmaak, transport, de voedselketen, afvalinzameling, enz.)
 • Een risicopremie voor personeel in essentiële activiteiten.
 • Vergoeding van de door de werknemers geleden schade als gevolg van het annuleren van vakanties, concerten of andere activiteiten.
 • Betaling van het volledige loon aan werknemers door bedrijven zonder staatssteun, behalve op basis van bewezen noden.
 • Compensatie op basis van bewezen behoeften voor kleine bedrijven en zelfstandigen die door de crisis in moeilijkheden verkeren.
 • In afwachting van behoud van loon en nationalisatie van energiesector: tijdelijke kwijtschelding energiefacturen, huur en hypotheek voor wie in de problemen komt.
 • Om speculatie tegen te gaan: controle van de prijzen door crisiscomités in de distributiesector en door de gemeenschap in het algemeen.
 • Stop onzekere statuten: een job = een voltijds contract
 • Verhoging van de sociale uitkeringen boven de armoedegrens (geschat op 1.198,6 euro voor een alleenstaande in 2018), als eerste stap naar uitkeringen die een menswaardig leven toelaten
 • Stop de jacht op de werklozen en de afschaffing van de wachttijd!
 • De invoering van een minimumloon van 14 euro/uur.
 • Een minimumpensioen van 1500 euro netto.
 • Collectieve arbeidstijdverkorting met compenserende aanwervingen en zonder loonverlies tot 30 uur/week.
 • De oprichting van democratisch georganiseerde en beheerde crisiscomités, bestaande uit zorgdeskundigen, vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap en werknemers, om essentiële activiteiten vast te stellen en toezicht te houden op het functioneren ervan.
 • De onteigening en nationalisatie onder controle en beheer van de werkenden en de gemeenschap van bedrijven die zich aan hun verplichtingen tegenover hun werknemers proberen te onttrekken, bijvoorbeeld door hen te dwingen vrij te nemen tijdens de crisis of door een eigen anticrisiscomité op te richten zonder betrokkenheid van het personeel.
 • Onteigening en nationalisatie onder de controle en het beheer van de werkenden en de gemeenschap van bedrijven die collectieve ontslagen uitvoeren.

 

 

5/ Voor de sterkst mogelijke sociale zekerheid

Sociale zekerheid betekent dat de gemeenschap een inkomen garandeert aan wie voor welke reden dan ook niet in staat is om te werken. Een uitkering zou ons in staat moeten stellen om tijdens deze ongewilde periodes zonder werk (wegens ziekte, pensioen of werkloosheid) onze levensstandaard te kunnen behouden. Na 30 jaar besparen zit onze sociale zekerheid echter vol gaten. De neoliberale visie, dat de sociale zekerheid slechts een sociaal vangnet is met minimumuitkeringen, werd door alle klassieke partijen omarmd.

Een werkloosheidsuitkering is bij aanvang slechts 64% van het nettoloon. Na zes maanden ligt de werkloosheidsuitkering voor alle gezinstypes onder de armoedegrens. Geen lachertje dus. Dat in deze crisistijd de uitkering voor technische werkloosheid werd opgetrokken van 65% naar 70% van het loon zal voor veel betrokkenen welgekomen zijn. Maar het voldoet niet aan de noden van de gezinnen, of moeten we nu ook maar 70% van de huur of energierekening betalen?

Maar het hele systeem van technische werkloosheid moet in vraag worden gesteld. Het geeft de grote ondernemers de luxe om de economisch goede tijden te verzilveren in superwinsten en dividenden terwijl de risico’s en kosten in crisistijden worden afgewenteld op de gemeenschap.

Daarom eisen we in deze crisis een inkomensgarantie voor alle gezinnen. Bedrijven die in het verleden superwinsten hebben geboekt, kunnen de lonen perfect verder uitbetalen. Kleine ondernemingen die kunnen aantonen dat ze daar niet toe in staat zijn, moeten overheidssteun kunnen ontvangen.

De sociale zekerheid komt onder zware druk. Niet omdat we als gemeenschap niet het potentieel hebben om zo’n crisis te weerstaan, maar omdat de kas van de sociale zekerheid letterlijk werd geplunderd. De taxshift van de recente regering Michel met liberalen, christendemocraten en N-VA heeft de sociale bijdragen van de werkgevers verminderd van 32,4% naar 25%, een verlaging van de loonkosten voor de werkgevers van 5,8 miljard euro per jaar! In combinatie met veel andere kortingen op deze bijdragen heeft het onze sociale zekerheid van 20% van het BBP in 1983 naar 15,3% vandaag gebracht. Mochten we de financiering terug herstellen naar de regels in 1983 zou ons dit 22 miljard euro per jaar extra opleveren. Dat plaatst het tekort van 6 miljard euro dat verwacht wordt tegen 2024 in het juiste perspectief. Tekorten worden gecreëerd om daarna besparingen te kunnen beargumenteren.

Verloningen in natura zijn heel populair bij de werkgevers omdat ze er geen sociale zekerheidsbijdragen op moeten betalen. 6,8 miljard euro aan loonmassa werd in 2019 zo uitbetaald. Dat betekende 2,6 miljard euro minder aan inkomsten voor de sociale zekerheidskas. Enkele populaire extralegale voordelen werden in deze studie niet meegerekend, wellicht bedraagt het reële verlies eerder 4 miljard. Deze stelsels van extralegale voordelen moeten afgebouwd worden, zonder dat dit inkomensverlies voor de werkenden mag inhouden. Het moet vervangen worden door loon.

Elke afbraak van de sociale zekerheid betekent een stap terug in de richting van individualisering van sociale risico’s. Er is een wildgroei ontstaan aan aanvullende pensioenen en pensioenfonds, hospitalisatie- en aanvullende verzekeringen. Deze systemen zijn niet neutraal. Ze zijn de neoliberale invulling van individuele dekking van sociale risico’s en ondergraven onze collectieve sociale zekerheid.

Het is dankzij harde strijd van de arbeidersklasse dat de sociale zekerheid werd ingevoerd om het hoofd te bieden aan crisissen zoals die van vandaag. Om terug te krijgen wat geplunderd is en om sociale bijdragen op te leggen die ons in staat stellen om aan de behoeften te voldoen, zal een zelfde soort strijd nodig zijn.

 

We eisen:

 • Herstel van de sociale zekerheid, het terugschroeven van alle cadeaus aan de patroons
 • Afbouw van voordelen in natura en de vervanging ervan door loon, zonder inkomensverlies voor werkenden.
 • Gewaarborgd inkomen bij ziekte en economische werkloosheid gelijk aan 100% van het nettoloon
 • Voor het opleggen van hogere sociale bijdragen aan de bazen.

 

6/ Sociale onrechtvaardigheid bestrijden via basisdiensten voor welzijn voor iedereen

Bij deze uitbraak van de coronacrisis stellen we vast dat sociale ongelijkheid nog meer duidelijk wordt en toeneemt. Heel wat mensen zien hoe belangrijk de sociale sector is.

Wie in armoede of bestaansonzekerheid leeft, heeft gemiddeld gezien een slechtere gezondheid dan wie een degelijk inkomen heeft (Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2019). Eén op vijf Belgen leeft in armoede en/of sociale uitsluiting, ondanks de bestaande (maar bedreigde) sociale zekerheid. Deze groep van de bevolking loopt meer gevaar op overlijden. Het kapitalisme kan in die zin dodelijk zijn!

Veel mensen die beroep doen op de welzijnssector worden door de verspreiding van het virus geconfronteerd met uitsluiting. Thuis- en daklozen kunnen momenteel kiezen tussen opvang waar de hygiëne beperkt is en leven op straat waar je kan besmetten en besmet worden. Heel wat mensen die elke maand de eindjes nauwelijks aan elkaar geknoopt krijgen, dreigen de huishuur niet meer te kunnen betalen omwille van loonverlies of omdat ze hun job kwijt zijn. Als je weet dat de helft van de Belgen niet kan sparen, is de precariteit enorm. Het zorgt dat mensen verplicht zijn om in te kleine of ongezonde huisvesting te wonen. Het leidt bovendien tot toenemende spanningen en geweld in de gezinnen.

Veel sociale werkers nemen nu enorme risico’s om de schaarste van het systeem op te vangen: straathoekwerkers gaan de wijk in met beperkte middelen, verschillende opvangcentra werken al dagen zonder de nodige bescherming of infrastructuur om de maatregelen tegen Covid-19 te respecteren. Sociale werkers nemen nieuwe, gedurfde solidariteitsinitiatieven om de grootste slachtoffers van het systeem te redden, vaak ten koste van de eigen gezondheid.

De commercialisering van en de besparingen op welzijnswerk hebben de lonen van deze werkers verder naar beneden gedrukt en de werkvoorwaarden slechter gemaakt. Steeds werden sociale werkers wandelen gestuurd: ‘er is geen geld’. Vaak zijn hun contracten gebaseerd op subsidies waarvan niet geweten is of die er morgen nog zullen zijn. Dit ondergraaft de continuïteit. De tekorten zijn dermate groot dat directies vandaag rekenen op de niet-vervanging van wie ziek is om zo de boekhouding rond te krijgen, zelfs indien het ten koste gaat van de arbeidsvoorwaarden van het personeel en de dienstverlening. Deze onderinvestering leidt nu tot gebrek aan welzijnswerk voor wie het echt nodig heeft. Denk maar aan vluchtelingen die geen beroep durven doen op officiële instanties of het recent schrappen van psychische en budgethulpverlening bij de CAW nu er net op dat vlak een gigantische toename aan vragen is.

De huidige situatie toont het gebrek aan personeel dat nodig is om kwetsbare mensen of mensen met een beperking ondersteuning te bieden bij het aanpassen van het gedrag om de epidemie in te dammen. Denk maar aan de jeugdzorg, geestelijke gezondheidsdiensten of hulp aan mensen in zeer precaire omstandigheden.

De crisis toont hoe het beleid van controle en repressie dat de afgelopen jaren in het sociaal werk is binnengeslopen totaal ongepast is. Wat moet er gebeuren met mensen zonder papieren die geen beroep durven doen op officiële instanties of diegenen die liever afzien van een uitkering dan onderworpen te zijn aan de permanente controle van het OCMW? Deze groepen zouden vandaag net meer moeten ondersteund worden om te vermijden dat ze broeihaarden van infecties vormen.

De enige structurele oplossing om te voorkomen dat mensen in de problemen komen en een gevaar voor zichzelf en anderen worden, is om de rijkdom van de samenleving uit handen te nemen van de private sector om zo de openbare basisdiensten te organiseren. Echte preventie van sociale ongelijkheid, armoede en sociale uitsluiting kan worden bereikt wanneer deze openbare basisdiensten de gebruikers en het personeel op democratische wijze verenigen om in de basisbehoeften van iedereen te voorzien.

 

Wij eisen:

 • Onmiddellijke stopzetting van de besparingen in het welzijnswerk
 • Voorzie personeel van alle materiaal dat nodig is voor de opvang van mensen in nood en voorzie aangepaste infrastructuur, desnoods door private infrastructuur op te eisen
 • Een aanzienlijke risicopremie voor al het personeel in deze sector. Bij ziekte moet deze premie integraal worden omgezet in een ziektevergoeding.
 • Stop de commercialisering van het sociaal werk
 • Voor massale publieke investeringen in de sector om het personeel aan te werven dat nodig is voor kwaliteitszorg voor de gebruikers. Vaste contracten moeten de norm zijn, zowel in de publieke als de private sector. Verhoog de lonen in de sociale sector om zo uitdrukking te geven aan het sociale belang van het werk.
 • Stop de repressieve controleprocedures die in strijd zijn met de primaire taken van sociaal werkers.
 • Regularisatie van alle mensen zonder papieren om de hele bevolking te beschermen door hen toegang te geven tot de gezondheidszorg.
 • Het opeisen van hotelkamers of vrijetijdscentra, met compensatie op basis van bewezen behoeften, om te kunnen voorzien in afgesloten ruimtes voor potentiële quarantainepatiënten, om daklozen en mensen zonder papieren in goede omstandigheden te huisvesten, met het oog op een massaal plan voor de bouw van sociale woningen, met inbegrip van de inbeslagname van gebouwen die leegstaan voor speculatieve doeleinden, zodra de beperkingen inzake sociale afsluiting opgeheven zijn.

 

 

7/  Vechten voor de emancipatie van vrouwen, ook in tijden van afzondering

In China en Italië is met de lockdown een toename van geweld binnen het gezin vastgesteld. In België en Frankrijk zijn bewustmakingscampagnes gestart om het noodtelefoonnummer voor zowel huiselijk geweld als geweld tegen kinderen te populariseren. Maar deze dienst bellen is vanwege de lockdown nog moeilijker dan gewoonlijk. Slachtoffers van huiselijk geweld zijn geïsoleerd van de maatschappij, maar niet van hun agressor!

Bovendien wordt het niet moeilijk, maar ronduit onmogelijk om weg te gaan, omdat de te weinige opvangcentra geen plaats kunnen bieden aan meer mensen, gezien de regels van de sociale afstand. Het is noodzakelijk om op korte termijn voldoende extra opvangplaatsen voor vrouwen, LGBTQI+-mensen en hun kinderen te voorzien door het opeisen van hotelkamers of vrijetijdscentra met compensatie op basis van bewezen behoeften, waarbij aparte ruimtes worden voorzien voor potentiële patiënten in quarantaine.

De sociale afzondering is ook een uitdaging voor eenoudergezinnen, die bijna een kwart van alle gezinnen in België uitmaken, waarvan 80% vrouwelijke gezinshoofden. Dit geldt des te meer wanneer zij onder de armoedegrens leven, wat voor de helft van hen het geval is. Ze zitten vaak opgesloten in een klein huis, waar ze moeten jongleren met kinderen en telewerken.

Het is noodzakelijk om alle gezinnen te ondersteunen tegen huiselijk geweld, maar ook tegen de psychologische risico’s die door het isolement worden vergroot (‘ouderlijke burnout’). Dit vereist de nodige financiële middelen.

 

Wij eisen :

 • De verplichting van gelijke beloning, ook in tijden van crisis!
 • De afschaffing van het statuut van samenwonende, de individualisering van sociale rechten en een verhoging van de kinderbijslag, zodat deze de kosten van de opvoeding van een kind echt dekt.
 • Het openen van voldoende extra opvangplaatsen voor vrouwen en hun kinderen of LGBTQI+-personen door het opeisen van hotelkamers of vrijetijdscentra, met compensatie op basis van bewezen behoeften, het voorzien in aparte ruimtes voor potentiële zieken in quarantaine, met het oog op een massaal plan om sociale woningen en echte opvangplaatsen te bouwen.
 • Voorstellen voor educatieve activiteiten voor kinderen die toegankelijk zijn voor alle gezinnen, niet alleen voor die met een snelle internetverbinding.

 

 

8/ Ecologische crisis aanpakken

Heel wat onderzoekers stellen dat de vernietiging van de biodiversiteit en de ecosystemen de voorwaarden schept voor de verspreiding van nieuwe virussen en ziekten. Dit is zeker het geval in tropische gebieden die zijn vernietigd om plaats te maken voor intensieve industriële monoculturen of industriële veeteelt. Het smelten van Permafrost doet ook de vraag rijzen naar de mogelijke reactivering van zeer oude virussen en bacteriën die momenteel in de bevroren ondergrond vastzitten.

Alles wijst erop dat de frequentie van het ontstaan van nieuwe besmettelijke virussen zal toenemen, met het risico van meer pandemieën. Bovendien is luchtvervuiling een bezwarende factor voor aandoeningen van de luchtwegen. De verspreiding van Covid-19 zou sterk zijn bevorderd door de luchtvervuiling en meer bepaald door fijn stof, dat zeer aanwezig is in de vervuilde gebieden van Wuhan, maar ook in Noord-Italië.

De kapitalistische productiewijze is verantwoordelijk voor de klimaatverandering, die delen van de wereld onbewoonbaar maakt voor mens, dier en plant.

De stopzetting van niet-essentiële activiteiten moet worden gebruikt om een evaluatie te maken van de economische productie, teneinde een snelle ecologische overgang mogelijk te maken, op basis van een rationele economische planning. Daarbij moeten werkenden in vervuilende activiteiten worden omgeschoold naar maatschappelijk nuttige en milieuvriendelijke banen.

 

Wij eisen :

 • Breng energie en de grote bedrijven van de agro-business in publieke handen! Dit kan door de nationalisatie onder democratische controle en beheer zonder compensatie, behalve op basis van bewezen behoeften, om een ecologische transitie van deze sectoren te verzekeren.
 • Een herstelplan dat in staat is de uitdaging van de klimaatverandering aan te gaan en de vernietiging van de biodiversiteit tegen te gaan door middel van een democratische planning van de economische productie.

 

9/ Haal het geld waar het zit

Tegen de achtergrond van een beurscrisis, gekoppeld aan een recessie in de reële economie, zullen de kapitalisten en hun politieke marionetten schreeuwen dat er geen geld is. Zij zullen stellen dat de gemeenschap het grootkapitaal moet blijven steunen zodat het kan investeren, omdat de rijkdom van de mensen afhankelijk is van deze rijkdom. Dat is helemaal niet waar!

We hebben het gezien na de crisis in 2008. Ook toen werden de verliezen gesocialiseerd en de winsten geprivatiseerd. De aan de aandeelhouders uitgekeerde dividenden bereikten een recordhoogte, terwijl de meerderheid van de bevolking de broekriem moest aanhalen. In België ondergingen we een indexsprong waardoor onze reële lonen daalden, de pensioenleeftijd werd verhoogd, er is bespaard op de sociale zekerheid, enz. Ondertussen vlogen enorme hoeveelheden rijkdom naar belastingparadijzen. In 2019 vertrok niet minder dan 172 miljard euro vanuit België naar belastingparadijzen. Het budget voor de gezondheidszorg bedroeg in datzelfde jaar 26 miljard euro.

Meteen bij het begin van de coronacrisis werd aangekondigd dat er geld is voor de banken. Bedrijven krijgen uitstel van betaling van bijdragen aan onder meer de sociale zekerheid. Over extra middelen voor onze lonen en onze zorgsector wordt nauwelijks gesproken. Als het van de bazen en hun politici afhangt, zullen de kosten van de crisis op de werkenden en hun gezinnen afgeschoven worden.

Cijfers van Oxfam maakten duidelijk dat een klein groepje superrijken een steeds groter vermogen bezit: 2153 miljardairs bezitten meer dan 60% van de wereldbevolking! Er zitten miljarden in belastingparadijzen en er worden massaal veel middelen geïnvesteerd in sociaal onnuttige productie, zoals militaire uitgaven.

We moeten onszelf beschermen door deze rijke elite alle economische hefbomen uit handen te nemen, in de eerste plaats de financiële sector. Dit zou ervoor zorgen dat er een einde komt aan speculatie en dat deze immense bedragen kunnen worden gebruikt om de gezondheids-, ecologische en economische crisis aan te pakken en tegelijkertijd het lot van de werkenden en hun gezinnen te verbeteren.

 

Wij eisen:

 • De niet-betaling van de overheidsschuld, behalve op basis van bewezen noodzaak.
 • De onteigening en nationalisatie, onder democratische controle en beheer van de gemeenschap, van belangrijke sectoren van de economie (met inbegrip van de financiële sector), om alle hefbomen te hebben om te kunnen reageren op de vele crises van het kapitalisme.
 • Democratische planning van de economie om te voldoen aan de behoeften van de bevolking met respect voor de planeet.

 

10/ De arbeidersbeweging moet standpunt innemen!

In deze crisis werd het opnieuw aangetoond: zonder de arbeid en inzet van zorgpersoneel, winkelbedienden, chauffeurs, afvalophalers, … draait er niets. Het zijn de werkenden die het beste zicht hebben op hoe er geproduceerd wordt. Het was dan ook op initiatief van onderuit dat op veel plaatsen beschermingsmaatregelen werden ingevoerd of de productie werd stilgelegd.

We mogen niet aanvaarden dat deze crisis wordt aangegrepen om maatregelen rond preventie en bescherming te nemen zonder betrokkenheid van de werkenden zelf. Dit is net een ogenblik waarop organen als het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW), met verkozen vertegenwoordigers van het personeel, een onmisbare en onvervangbare rol te spelen hebben. Als deze crisis niet gaat over preventie en bescherming op het werk, wanneer gaat het daar dan wel over?

Ondemocratische maatregelen zoals het opzijschuiven van CPBW-vergaderingen (die nochtans perfect digitaal kunnen plaatsvinden), moeten ten stelligste verworpen worden. De arbeidersbeweging moet opkomen voor crisiscomités op elke werkplaats, gebaseerd op de CPBW’s, om de nodige beschermingsmaatregelen te bespreken of om niet-essentiële productie stil te leggen. Deze comités moeten ook een centrale rol spelen in de planning van de afbouw van de beperkende maatregelen, het toezicht op de heropstart van productie en alles wat met bescherming van de werkenden te maken heeft.

Tegelijk moeten de vakbonden eisen naar voren blijven schuiven voor de verdediging van de sociale zekerheid, sociale bescherming en de lonen. Zoniet dreigen de gevolgen van deze crisis achteraf opnieuw op de kap van de werkenden en hun gezinnen afgeschoven te worden.

De crisis werd gebruikt om dan toch een federale regering met volle bevoegdheden te vestigen, zelfs indien het een tijdelijke regering zonder meerderheid is. De regering kreeg volmachten. Eerdere ervaringen met regeringen die volmachten kregen, gebruikten die om onpopulaire (lees: bijzonder asociale) maatregelen te nemen. In de jaren 1980 ging het onder meer om indexsprongen, beperking van de publieke uitgaven, daling van de patronale lasten, besparingen op sociale zekerheid. We mogen ons niet laten vangen: ook deze regering zal ons uiteindelijk willen doen betalen voor de crisis.

Voorlopig ligt het moeilijk voor de traditionele partijen om openlijk te spreken over besparingen op de sociale zekerheid, zoals N-VA dit voor deze crisis deed met het voorstel om nogmaals 5 miljard in de sociale zekerheid te schrappen. Wilmès was onder de regering-Michel als minister van begroting mee verantwoordelijk voor 900 miljoen besparingen op zorg en rechtvaardigde dit met de stelling dat er een overcapaciteit was in de ziekenhuizen! De openbare diensten die zo essentieel zijn in de aanpak van deze crisis, werden de afgelopen jaren steeds behandeld als het vuil van de straat en dé plaats waar de staat nog ontvet kon worden. We mogen deze besparingspolitici niet vertrouwen bij de aanpak van de zorgcrisis en de economische gevolgen ervan!

Zowel op syndicaal als politiek terrein moet de arbeidersbeweging standpunt innemen en actief opkomen voor de belangen van de werkenden en hun gezinnen.

 

We eisen:

 • De ontwikkeling van media- en communicatie-instrumenten op basis van werkenden die hun belangen in deze crisis verdedigen en die een grote ruimte laten voor wetenschappers en hun aanbevelingen. De vakbonden hebben de verantwoordelijkheid om in dit proces een rol te spelen.
 • Neen aan ondemocratische maatregelen onder het mom van de zorgcrisis! De werkenden weten best wat er moet gebeuren op hun werkplaats, voor de organisatie van crisiscomités op elke werkplaats om beschermende maatregelen te bespreken en op te leggen, of om niet-essentiële productie te stoppen.
 • Neen aan de volmachten om de werkenden en hun gezinnen te laten betalen voor de crisis! Er is geld genoeg bij de rijken en machtigen. Neen aan besparingen op de sociale zekerheid, zorg, openbare diensten of op de lonen van werkenden!
 • De vakbonden moeten een strijdbare campagne uitwerken met eisen en voorstellen om niet de werkenden, maar de superrijken te laten betalen voor de crisis. Ze kunnen een dergelijke campagne populariseren met propaganda op elke werkvloer en online campagnes en meetings.

 

11/ Een andere wereld is mogelijk, een socialistische samenleving is noodzakelijk!

Kapitalisme is een ziek systeem, we hebben een andere maatschappij nodig. Het just-in-time principe dat onder het kapitalisme gehanteerd wordt om te besparen op stocks maakt de bevoorradingsketen kwetsbaar. Het doorwegen van de commerciële en economische belangen maakt dat gezondheid op de laatste plaats komt. We kunnen de organisatie van de economie niet aan deze hebzucht overlaten!

Om een democratische controle en beheer op de productie en distributie mogelijk te maken, moeten we de economische hefbomen in publiek bezit nemen. Dit zou de arbeiders die de rijkdom produceren in staat stellen om op democratische wijze te beslissen hoe hun kennis en arbeidskracht kan worden gebruikt.

De nationalisaties die nu door rechtse regeringen voorgesteld worden, onder meer in Frankrijk of Italië, zijn slechts pogingen om de verliezen naar de gemeenschap door te schuiven. Nadien zullen de meest winstgevende delen opnieuw geprivatiseerd worden. Dat zagen we ook met de banken na de crisis van 2008.

Wij pleiten voor een ander type van nationalisatie: met name onder democratische controle en beheer van de gemeenschap. Door de sleutelsectoren van de economie in publieke handen te nemen, wordt een rationele planning mogelijk. Dan kunnen de beschikbare middelen worden afgestemd op de noden en behoeften van de bevolking met respect voor de planeet. Dit kan na zorgvuldig onderzoek van de beschikbare middelen en alle huidige technische mogelijkheden. Een dergelijke aanpak zou het mogelijk maken om verspilling, onnodige productie en geprogrammeerde veroudering te voorkomen en tegelijkertijd een soepele groene transitie mogelijk te maken. Het zou de basis leggen voor een andere samenleving, een democratische socialistische samenleving.

Dan wordt echte internationale samenwerking op basis van solidariteit mogelijk. Vandaag falen alle internationale instellingen. Het wordt duidelijk dat al deze instellingen gericht zijn op de belangen van de grote bedrijven. Ze verdedigen de hebzucht van de superrijken en botsen daarmee op de solidariteit van de meerderheid van de bevolking. Kijk maar hoe de Europese Unie er niet eens in slaagt om een beetje steun te organiseren aan de meest getroffen landen en regio’s. Laat staan dat er ernstige hulp komt voor neokoloniale landen waar het zorgstelsel nog een pak rampzaliger is dan bij ons.

Kenmerkend voor grote crisissen is dat de meningen in een razend tempo veranderen. Terwijl we nog maar aan het begin staan, leert deze pandemie ons al hoe uiterst kwetsbaar het kapitalisme is, hoe belangrijk de publieke sector en een internationale aanpak is. Eind 2019 was er wereldwijd een golf van bewegingen en opstanden. Die woede is niet verdwenen, ze zal nog versterkt worden door deze zorgcrisis.

Woede op zich volstaat niet. Om de verandering die we absoluut nodig hebben tot stand te brengen, moet deze worden georganiseerd en gekanaliseerd rond een programma en een strategie gericht op de machtsovername door de arbeidersklasse, de enige sociale kracht die in staat is de hele economie plat te leggen door te staken en die ook in staat is de economie op een andere basis weer op gang te brengen. Zo kunnen we voor eens en voor altijd komaf maken met de kapitalistische parasieten die zich voeden met onze uitbuiting.

Dit vereist een internationale aanpak. Daarom is LSP aangesloten bij International Socialist Alternative, een wereldpartij die in zo’n 30 landen is georganiseerd en op alle continenten vecht tegen het kapitalisme, een systeem waar de elite haar geld telt terwijl wij onze doden tellen. Ben je het eens met de voorstellen in dit document? Sluit aan en neem deel aan de strijd voor een socialistische samenleving!