Home » Wat is Socialistisch Alternatief?

Wat is Socialistisch Alternatief?

Logo van Offensief tot 2020

Socialistisch Alternatief droeg tot 2010 de naam: Offensief 

Socialistisch Alternatief is een revolutionair-socialistische organisatie die al sinds 1977 (onder de namen Inter, Voorwaarts en Offensief) strijdt voor een democratisch en socialistisch alternatief voor het kapitalisme. We zijn op scholen, in buurten en bedrijven betrokken in deze dagelijkse strijd voor verbeteringen. Wij staan aan de kant van de werkende mensen, jongeren, armen, vrouwen, holebi’s, allochtonen en andere onderdrukten in de samenleving en staan voor collectieve strijd. We zijn als socialisten overtuigde internationalisten. We zijn immers allemaal onderdeel van één arbeidersklasse die strijd tegen hetzelfde probleem. Socialisme kan alleen maar werken op internationaal verband.

Internationaal Socialistisch Alterantief (ISA), dat tot februari 2020 bekend stond onder de naam: Comité voor een Arbeiders Internationale (CWI) is een wereldwijde organisatie van arbeiders, jongeren en al diegenen die worden onderdrukt door het kapitalisme en imperialisme en die strijdt voor een socialistische wereld. Het tijdperk van het neoliberale kapitalisme en globalisering dat het beleid van de heersende klassen heeft gedomineerd, heeft geresulteerd in nooit eerder geziene ongelijkheid en uitbuiting. De rijkste 8 mensen op de planeet bezitten inmiddels evenveel als de armste 50% van de wereldbevolking. De massale armoede, uitbuiting, oorlog en conflicten die het waarmerk zijn van het kapitalisme van vandaag de dag, kunnen alleen beëindigd worden door democratische planning van de economie door werkende mensen, gebaseerd op de nationalisatie van de grote multinationals en financiële instellingen, en het instellen van een socialistische geplande economie. Een systeem dat nieuwe technologie en menselijk vakmanschap zal gebruiken om de behoeften van de hele bevolking te dienen in plaats van de winsten van de rijkste 1%.

ISA vecht tegen uitbuiting, onderdrukking en elke discriminatie gebaseerd op geslacht, seksuele oriëntatie of ras, en tegen nationale onderdrukking. We vechten voor de eenheid van alle werkenden in een wereldwijde strijd tegen het kapitalisme en imperialisme. ISA steunt het opbouwen van massapartijen van de werkende klasse om alle werkenden te verenigen in een strijd om hun belangen te verdedigen en zich tegen het kapitalisme te verzetten. We vechten om Marxistische partijen op te bouwen met een revolutionair socialistisch programma, om het kapitalisme in elk land en internationaal te verslaan. ISA is georganiseerd in meer dan 30 landen op alle 6 continenten, in een gemeenschappelijke strijd voor een socialistisch alternatief. Op internationalsocialist.net kan je ons programma, commentaar en verslagen vinden van onze strijd en van werkenden over de hele wereld. We roepen diegenen op die het eens zijn met de strijd voor een massa socialistisch alternatief om met ons mee te vechten in deze strijd. Socialistisch Alternatief is de Nederlandse sectie van ISA.

Ben jij geïnteresseerd in een socialistisch alternatief en wil jij daartoe je steentje bijdragen, schroom vooral niet en neem contact met ons op!

E-mail: info@socialistischalternatief.nl 

Onze standpunten in een notedop…

Werk en inkomen

 • Voor het afschaffen van de BTW op levensnoodzakelijke producten. Verhoog de winstbelasting.
 • Voor een minimumloon van 15 euro per uur zonder uitzonderingen vanaf 18 jaar. 200 euro loonsverhoging ineens ter compensatie van de invoering van de euro en jaren van “nullijn”. Voor een herinvoering van de automatische prijsindex om de inflatie te compenseren.
 • Voor een 32 urige werkweek met behoud van inkomen en volledige herbezetting door nieuw gecreëerde banen. Garantie op passend werk voor iedereen.
 • Een einde aan de flexibilisering. Alle arbeiders, inclusief part-timers, invalkrachten en migranten werkers hebben recht op dezelfde arbeidsrechten en loon. Gelijk loon voor gelijk werk!
 • Voor een nationalisatie onder arbeiderscontrole en -beheer van alle bedrijven die massa-ontslagen willen doorvoeren.

Sociale en publieke voorzieningen

 • Een einde aan de privatiseringen. Voor een investeringsprogramma in het onderwijs, de gezondheidszorg, het openbaar vervoer en de nuts bedrijven om de jaren van bezuinigingen in te halen. Voor een (her)nationalisatie van deze vitale sectoren onder gemeenschapscontrole en -beheer. Voor gratis toegang tot deze diensten.
 • Voor een grootscheeps programma van sociaal woningbouw om de enorme tekorten in goedkope en goede woningen op te lossen. Een einde aan de grondspeculatie die de huizenprijzen de pan doet uitschieten door middel van het onderbrengen van alle grond in gemeenschapshanden.
 • Maak besteding van publieke gelden ook voor iedereen controleerbaar door middel van democratische raden waar zowel de arbeiders van deze diensten zitten als hun gebruikers.
 • Voor een herstel van de sociale zekerheid. Alle uitkeringen en pensioenen omhoog naar 100% van het laatst verdiende loon met het minimumloon als ondergrens en een koppeling aan de lonen. De pensioen- en AOW-leeftijd verlagen naar 60 jaar, te beginnen met de zwaarste beroepen.

Stop racisme en fascisme!

 • Schaf de racistische immigratie-wetgeving af. Onmiddellijke sluiting van alle vluchtelingengevangenissen. Los het armoede- en oorlogsprobleem op in de ontwikkelingslanden waardoor mensen vluchten. Gelijke rechten voor iedereen die hier woont, inclusief actief en passief kiesrecht voor migranten.
 • Geen spreekrecht voor nazi’s. Voor mobilisering van massale tegenacties om te voorkomen dat extreem-rechts zich kan organiseren en manifesteren.
 • Voor een socialistisch alternatief op het kapitalisme; ontmasker de volksmennerij van rechts-populisten als Wilders.

Milieu

 • Voor grootsscheeps onderzoek en ontwikkeling van alternatieve vormen van energie, zoals uit zon en wind.
 • Pak de vervuiling bij de bron aan, voor schonere productie technieken in de industrie. De energiebedrijven in publiek bezit. Controle vanaf de werkvloer of de bestaande milieu-wetgeving en veiligheidsmaatregelen wel wordt nageleefd.
 • Voor een uitbreiding en gratis beschikbaar stellen van het openbaar vervoer als alternatief voor de auto.

Arbeiderspartij

 • Voor een strijdbare brede arbeiderspartij die opkomt voor een alternatief voor het kapitalisme. Nee, tegen coalities onder neoliberale vlag!
 • Voor het standpunt dat socialisten lokaal of op andere niveaus waar ze in een machtspositie zitten de burgerlijke wet kunnen overtreden, in naam van de werkende mensen, jongeren en armen in de samenleving. ”It is better to break the law, than to break the poor”.
 • Voor een democratische arbeiderspartij om zo de strijd te organiseren tegen dit kabinet. Weg met de regering Rutte 4!

Arbeidersbeweging

 • Voor een strijdbare en democratische vakbeweging. Een vertegenwoordiger in de vakbeweging mag niet meer verdienen dan de gemiddelde geschoolde arbeider en dient door de achterban gekozen en direct afzetbaar te zijn.
 • Voor het recht om te demonstreren en te protesteren! Nee tegen zogenaamde anti-terreur wetten die onze democratische rechten beknotten.
 • Voor de opening van de boeken van de grote bedrijven. Deze zeggen zogenaamd verlies te draaien terwijl het ze gaat om winstmaximalisatie. Laat ze maar eens bewijzen hoeveel verlies ze draaien, hoeveel ze investeren in hun materiaal en in hun personeel.

Vrede

 • Geen steun aan imperialistische inmenging of oorlogen. In plaats daarvan steun aan de arbeidersbeweging in het buitenland, die als enige in staat zal zijn voor blijvende vrede en democratie te zorgen.
 • Geen deelname aan ‘vredesmissies’, die, waar dan ook ter wereld, slechts de belangen van de Westerse multinationals dienen en het terrorisme zullen stimuleren, in plaats van het welzijn van de gewone mensen te verbeteren. Troepen terug uit Afghanistan!
 • Nederland uit de NAVO, de WTO en de Wereldbank. Geen steun aan imperialistische instrumenten van de heersende elite.

Socialisme en internationalisme

 • Onteigening van de grote bedrijven die de economie domineren: industrie, infrastructuur, banken en andere financiële instellingen. Compensatie van aandeelhouders alleen op basis van bewezen behoefte.
 • De productiemiddelen in handen van de gemeenschap en democratisch gepland voor de voorziening in de behoeften van de miljoenen, niet de miljonairs.
 • Voor volledige democratie. Alle functionarissen worden gekozen en staan onder controle van diegenen die hen gekozen hebben: niet alleen de regering en de volksvertegenwoording, ook de bestuurders van bedrijven, de rechters en de politiecommissarissen.
 • Voor een vrijwillige federatie van socialistische staten in Europa als alternatief op het EU van de bazen. Dit als eerste stap op weg naar een wereldfederatie van socialistische staten!

Donatie?

Helaas heeft veel van het werk wat we willen doen ook een prijs, letterlijk. Het maken van een periodieke krant, pamfletten, brochures, het houden van bijeenkomsten, het voeren van campagnes en het produceren van bijbehorend materiaal en de groei van onze organisatie in Nederland en internationaal … is allemaal niet gratis. Wij weigeren elke vorm van subsidie van de overheid om zo onafhankelijk en gebaseerd op de arbeidersbeweging ons werk te kunnen bouwen. We vragen daarom om een bescheiden bijdrage als je onze politieke ideeën ondersteunt en ons werk een zetje  wil geven, zonder verder actief betrokken te zijn.

Als je ons regelmatig wilt steunen, kun je het beste ons gironummer gebruiken. Maak geld over op giro NL04INGB0002079240 t.n.v. Stichting Offensief te Amsterdam onder vermelding van “donatie”.

Ook een eenmalige gift is van harte welkom! Enorm bedankt!

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top