Home » Artikelen » Amazon speelt vals in Bessemer. Belangrijke lessen uit de strijd voor vakbondsrechten

Amazon speelt vals in Bessemer. Belangrijke lessen uit de strijd voor vakbondsrechten

De stemmen in de historische vakbondsverkiezingen in Bessemer, Alabama, zijn geteld. Hoewel de telling nog niet officieel is, heeft Amazon de 1.608 stemmen overschreden die nodig zijn om de vakbond niet toe te laten. Dit is een vreselijke nederlaag voor de arbeidersbeweging. Socialist Alternative is al een aantal weken ter plaatse in Bessemer om de strijd tegen Amazon op te bouwen. Dit artikel is gebaseerd op onze observaties en tussenkomsten in Alabama.

Door Rebecca Green van Socialist Alternative (ISA in de Verenigde Staten)

De onvoorstelbare rijkdom en macht van Amazon, die sinds de COVID is geëxplodeerd terwijl miljoenen mensen honger hebben geleden, werd in Bessemer ingezet om de eerste vakbond bij Amazon in de VS de kop in te drukken. Ze wisten dat werknemers van Amazon die zich zouden organiseren om hun belangen te verdedigen een directe bedreiging zouden vormen voor de meedogenloze winstmachine. Daarom heeft Amazon alles ingezet om de vakbonden buiten te houden. Deze nederlaag is echter niet het einde van de strijd in Bessemer, en al zeker niet het einde van de strijd tussen de werkende klasse en Amazon.

Amazon heeft deze verkiezing gestolen

Veel werkenden vragen zich na deze nederlaag af hoe dit kon gebeuren en of Amazon te groot is om het te verslaan?

De belangrijkste oorzaak voor deze nederlaag is de meedogenloze tactiek van Amazon. Het bedrijf besteedde miljoenen dollars aan advieskosten en voor een antivakbondscampagne. Het bedrijf dwong de gemeente om de verkeerslichten aan de poorten van het pakhuis te veranderen zodat vakbondsmilitanten niet met het personeel zouden praten. De directie loog onophoudelijk tegen het personeel over wat de vakbond zou doen als het de verkiezingen won. Er werd gedreigd om de vestiging te sluiten. Amazon zette druk op postbedrijf USPS om een illegale brievenbus in het bedrijf te installeren. Er werd vervolgens gelogen tegen het personeel over de uiterste datum om te stemmen, zodat iedereen vroeger zou stemmen, voordat vakbondsmilitanten met hen in discussie gingen. Er was een continue spervuur van bijeenkomsten op het bedrijf om het personeel tegen de vakbonden op te zetten. Er waren honderden sms-berichten tegen de vakbond. Dit zijn slechts enkele van de vele elementen in de strategie van Amazon om te vermijden dat er een vakbond in het magazijn zou komen.

Wat wilde Amazon zo hard beschermen? Uiteraard gaat het om de verdediging van het vermogen om enorme winsten te maken op de kap van het personeel. Terwijl Jeff Bezos 90 miljard dollar rijker werd tijdens de pandemie, stierven werknemers nadat ze Covid-19 op het werk opliepen. Werknemers gaan onderdoor aan de werkdruk. Er zijn onmenselijke productiviteitseisen met personeel dat in plastic flessen plast om een straf of zelfs ontslag te voorkomen door het barbaarse ‘Time Off Task’ (TOT) systeem in het bedrijf.

Er is geen overwinning geboekt in Bessemer, maar de campagne heeft in heel het land duidelijk gemaakt welke meedogenloze arbeidsomstandigheden en repressie heersen tegen het Amazon-personeel. Dit zal bijdragen aan een grotere woede tegen de ongelijkheid en op termijn tot meer acties om vakbonden op te zetten bij Amazon.

Er komt nog strijd in Bessemer

De Retail, Wholesale, and Department Store Union (RWDSU), die aanvankelijk door de arbeiders was benaderd om te helpen bij het opzetten van een vakbond, zal terecht in beroep gaan tegen het resultaat van het referendum. Het doet dit op basis van het feit dat Amazon vals speelt. Dit proces kan echter maanden of zelfs jaren duren. Met een personeelsverloop van 10% per maand in het magazijn, zal de vakbond in wezen vanaf nul moeten beginnen. We kunnen niet toestaan dat deze strijd alleen maar uitmondt in een achterkamerconflict tussen advocaten. Dit zal Amazon de ruimte geven om al hun nieuwe werknemers verder op te zetten tegen de vakbond en om vergeldingsacties te nemen tegen wie zich voor de vakbond uitspreekt.

Na de laatste vakbondsactie bij Amazon in de VS, werd voortrekker Bill Hough in Delaware afgedankt. Dat gebeurde amper zes maanden nadat de vakbond een nederlaag opliep. De werknemers en de RWDSU in Bessemer moeten dringend hun organisatie in het magazijn verdiepen en zich voorbereiden op de strijd tegen elke bedreiging van jobs. De gemeenschap en andere vakbonden op lokaal en nationaal niveau kunnen een cruciale rol spelen om de werknemers te steunen. In het hele land werden het voorbije weekend al solidariteitsacties georganiseerd tegen de anti-vakbondscampagne van Amazon. In Bessemer zelf was er eveneens een actie.

Amazon zal na deze nederlaag ongetwijfeld in het offensief gaan. Het bedrijf heeft honderden stembiljetten van werknemers die voor de vakbond kozen, strategisch aangevochten. Amazon wist dat dit ofwel zou voorkomen dat de stemmen in de eindresultaten opgenomen werden, zodat de overwinning groter zou lijken, ofwel dat het de strijd naar de rechtbank zou verschuiven. Het bedrijf zal dit aangrijpen om van de daken te schreeuwen dat het hele gedoe om een vakbond op te zetten al de inspanningen niet waard is.

We kunnen ze hier niet mee weg laten komen. Amazon heeft in Bessemer zijn tanden laten zien en daarmee nog duidelijker gemaakt hoe belangrijk het is dat werknemers zich organiseren om voor hun belangen op te komen. De arbeidersbeweging heeft een doortastende en strijdbare strategie nodig om het verhaal dat Amazon en de grote bedrijven in elkaar flansen, tegen te gaan. Dit betekent dat we dringend lessen moeten trekken uit deze nederlaag.

Met een syndicalisatiegraad van slechts 11% in het hele land, en zelfs maar 6% in de private sector, was de overgrote meerderheid van het personeel van Amazon in Bessemer nooit voorheen lid van een vakbond en nam het nog nooit deel aan een vakbondsactie. Veel werkenden weten niet wat een vakbond is. Dat is niet hun schuld, maar het weerspiegelt de extreme zwakte van de Amerikaanse vakbondsleiding in de afgelopen decennia, vooral in het Zuiden waar de “right-to-work” wetgeving een geschiedenis van militante arbeidstradities heeft ondermijnd. Amazon heeft hier gebruik van gemaakt en had, met al zijn geld en ervaring inzake strijd tegen vakbonden, de ruimte om veel werknemers ervan te overtuigen dat een vakbond alleen maar een deel van je loonstrookje afpakt en je er niets voor teruggeeft.

In werkelijkheid zijn vakbonden de belangrijkste organisaties die werkende mensen hebben om collectief voor hun belangen op te komen tegen de bazen. We moeten een hele nieuwe generatie arbeiders informeren over het belang van vakbonden vandaag en over de rijke traditie van vakbondsactivisme die ons het weekend, de 40-urige werkweek, het minimumloon en ontelbare andere sociale verworvenheden heeft opgeleverd.

Terwijl de strijd in Bessemer naar de rechter gaat, moet met elke arbeider rechtstreeks worden aangesproken om hen ervan te overtuigen de vakbond in de toekomst te steunen. Om het meest effectief te zijn, wordt dit best geleid door Amazon-werknemers zelf.  Dit kan door alle werknemers waarvan de vakbond contactgegevens heeft op te bellen, huisbezoeken af te leggen, collega’s te ontmoeten voor en na hun shift en alle mogelijke gelegenheden te gebruiken om de vakbond op de werkplek bespreekbaar te maken. Dit kan gepland worden in vergaderingen met voortrekkers die volgende stappen in de campagne bespreken.

Het belang van organisatie

Het Amazon-personeel in Bessemer werkt onder slopende omstandigheden. Het was een moedige stap om de strijd aan te gaan met Bezos. Het is de verdienste van de RWDSU dat ze het initiatief namen waar anderen dat niet deden en probeerden de eerste Amazon-vakbond in het land erkend te krijgen. Dit betekende bovendien dat de strijd aangegaan werd met de antivakbondswetgeving in het zuiden van de VS. Aan de poorten van Amazon werd 24 uur per dag campagne gevoerd in de twee maanden voor het referendum. Dit gebeurde voornamelijk door zwarte RWDSU-militanten, waarvan velen syndicaal actief werden in de pluimveefabrieken op het platteland van Alabama.

De vakbond heeft veel zaken goed aangepakt. Er werd een verband gelegd tussen de klassenstrijd en de Black Lives Matter-beweging, toen de voornamelijk zwarte werknemers eisten dat Black Lives Matter ook op de werkvloer van toepassing zou zijn. Ze zorgden ervoor dat de wereld toekeek, trokken figuren aan als Killer Mike en Bernie Sanders en ontwikkelden een indrukwekkende mediastrategie die leidde tot tienduizenden artikelen over de vakbondsactie.

Het zou een fatale vergissing zijn om de rol van de georganiseerde arbeidersbeweging volledig af te wijzen, of te beweren dat de bestaande vakbonden te slap zijn om nog effectief te zijn als strijdmiddel. Deze vergissing legt de nadruk op de vorm van de organisatie in plaats van op de kracht van de organisatie van de leden om de vakbonden te veranderen. Vakbonden in de regio Birmingham en de Labor Council hebben de handen ineengeslagen om steun te mobiliseren voor de arbeiders van Bessemer Amazon. Hun samenwerking heeft grote stappen voorwaarts gezet in het opbouwen van blijvende solidariteit onder de arbeiders, en wijst in de richting van hoe de georganiseerde arbeidersbeweging een leidende rol kan spelen in het aangaan van grotere gevechten in het hele land.

In de toekomst zullen er in de arbeidersbeweging en onder de arbeiders echte debatten worden gevoerd over hoe vakbonden kunnen worden gevormd en erkend. Het is van cruciaal belang dat we de lessen uit deze historische campagne, zowel de sterke als de zwakke punten, bekijken. De antivakbondsstrategie van Amazon is de voornaamste reden voor het verlies, maar we moeten ook nagaan wat de RWDSU anders had kunnen doen. Er was een algemeen gebrek aan actieve betrokkenheid van Amazon-werknemers bij het ontwikkelen van de strategie van de vakbond, een te grote afhankelijkheid van een mediastrategie, en een te lage prioriteit voor het ontwikkelen van een duidelijk pakket economische eisen, zoals een beginloon van 20 dollar, langere pauzes, uitbetaling van overuren voor diensten van meer dan acht uur, en een einde van het TOT-systeem, waar de vakbond voor zou vechten als ze zou winnen. De vakbondsleiding was over het algemeen ook te optimistisch over de waarschijnlijkheid van een overwinning, waardoor de indruk ontstond dat bijeenkomsten van werknemers om de strategie en de te volgen weg te bespreken niet nodig waren.

Deze nederlaag toont dat aandacht in de massamedia en zelfs een “all-out”-aanpak door vakbondsorganisatoren geen vervanging kan zijn voor echte organisatie op de werkvloer. Er waren belangrijke momenten waarop het schaamteloze bedrog van Amazon aan de kaak had gesteld kunnen worden waarbij het zelfs kon gebruikt worden om de organisatie op de werkvloer te versterken. Zo had er een actie bij de illegale brievenbus van Amazon kunnen gevoerd worden. De anti-vakbondsboodschappen in de toiletten hadden stelselmatig kunnen verwijderd worden. De nationale leiding van de RWDSU vergist zich als het hoop stelt in nationale verzoeningsorganen in plaats van op de kracht van het personeel van Amazon zelf. De RWDSU zou beter de basis leggen voor een door het personeel zelf aangestuurde tweede ronde in de strijd.

Amazon kan verslagen worden

Dit verlies zal ongetwijfeld demoraliserend werken voor miljoenen mensen die met ingehouden adem toekeken hoe arbeiders het opnamen tegen Jeff Bezos. Dit geldt ook voor sommigen ter linkerzijde die de conclusie trokken dat het vooruitzicht om nieuwe industrieën te organiseren zinloos is. Wij zijn het daar volstrekt mee oneens. Het zou rampzalig voor ons zijn om de conclusie te trekken dat Amazon te groot is om te verslaan. Een nadere beschouwing van het werk van Socialist Alternative in Seattle zou deze theorie snel ontkrachten. De werkende mensen in Seattle hebben Amazon twee keer verslagen! De eerste keer toen Amazon meer dan een miljoen dollar in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen stak om het socialistische gemeenteraadslid Kshama Sawant weg te krijgen. Zij voerde campagne voor een taks op de grote bedrijven, een Amazon-taks, en won de verkiezingen. De tweede keer was toen Amazon tevergeefs een felle campagne voerde tegen de Amazon-taks. Het bedrijf is een moderne reus, maar het is mogelijk om ertegen te winnen. Als de werkenden zelf in het offensief gaan, kan dit een onstuitbare kettingreactie op gang brengen.

Na de ervaring in Bessemer, waar de organisatie van het personeel van Amazon begon, moeten er snel organisatiecomités opgezet worden. Deze moeten worden aangestuurd door werknemers van elke afdeling en ploeg, die regelmatig een strategie bespreken om vakbondserkenning af te dwingen. De kracht van deze structuren kan worden gemobiliseerd om vervolgens een eerste collectieve overeenkomst binnen te halen. Amazon zal ons altijd bestrijden, maar wij kunnen hen in aantal overtreffen met een sterk, democratisch comité van arbeidersleiders die iedereen op de werkplek bij de strijd betrekken.

De logistieke industrie is de afgelopen decennia enorm gegroeid. Amazon zelf explodeerde onder de pandemie omdat mensen gedwongen werden meer op hun bezorgdiensten te vertrouwen. De ramp in het Suezkanaal toonde indirect ook de potentiële macht van het personeel in de logistieke sector: slechts één schip veroorzaakte een potentiële economische crisis en sneed in de winst van veel grote bedrijven. In veel steden berust Bezos’ fijnmazige winstgevende imperium op slechts enkele logistieke lanen. Acties en protest op strategische knooppunten in het wereldwijde logistieke netwerk kunnen militante arbeiders een enorme macht geven om echte toegevingen van de miljardairs af te dwingen.

Is een wetswijziging het antwoord op wat er in Bessemer gebeurde?

Ter linkerzijde leggen velen een verband tussen deze nederlaag en de noodzaak van een wetswijziging. De PRO-wet, een voorstel dat in het Huis van Afgevaardigden al is goedgekeurd en nu naar de Senaat gaat, zou vakbonden de mogelijkheid geven om antivakbondswetgeving aan de kant te schuiven, bijeenkomsten van werknemers te organiseren, legale solidariteitsstakingen te organiseren en inmenging van de bazen bij syndicale verkiezingen te verbieden. Als deze wet er komt, zou het de belangrijkste stap vooruit zijn sinds decennia. We moeten er dus zeker voor vechten. Het gevaar bestaat echter dat de vakbondsleiders te veel nadruk leggen op dit wetsvoorstel als wondermiddel en tegelijk om de eigen zwakheden en hun verzet tegen een strijdbare benadering te verdoezelen.

Meer nog: het is net de twijfelende houding van de vakbondsleiding die aarzelt om strijd aan te gaan, die de PRO-wet de das kan omdoen. In het Huis van Afgevaardigden was de stemming erg nipt. Er is een gevaar dat het wetsvoorstel niet door de Senaat geraakt, tenzij er massale mobilisatie van de vakbonden in het hele land komt. Door protestacties, bijeenkomsten en acties op de werkplek te organiseren, kan de druk opgevoerd worden. Als de grote vakbonden hun leden mobiliseren om dit wetsvoorstel af te dwingen, zou het een enorme stap vooruit zijn. Dan zou niet alleen dit voorstel wet worden, de vakbondsleiding zou bovendien aantonen dat ze bereid is om jaren van conservatieve opstelling te doorbreken.

Bezos, dit is nog maar het begin!

In het hele land hebben meer dan duizend Amazon-werknemers al contact gezocht met vakbonden om zich te organiseren. De Teamsters zeggen dat ze al met honderden werknemers in Amazon warenhuizen in Iowa hebben gesproken over het oprichten van een vakbond. Ze zeggen dat ze het anders zullen aanpakken dan in Bessemer, en dat ze in plaats van op de nationale verzoeningsorganen te vertrouwen zullen overgaan tot stakingen om Amazon aan de tafel te krijgen. Amazon-personeel in Italië staakte wegens de arbeidsomstandigheden. Amazon mag in Bessemer de vakbonden een nederlaag hebben toegebracht, maar de geest zal hiermee niet terug in de fles verdwijnen.

Amazon zal deze nederlaag aangrijpen om vergeldingsacties tegen vakbondsgezinde personeelsleden in Bessemer en daarbuiten op te voeren. Fors verzet hiertegen moet nu al voorbereid worden. Elk ontslag op deze basis moet onmiddellijk tot strijd leiden.

De bazen willen ons laten geloven dat Amazon te groot is om te verslaan en dat het moeilijk is om vakbondsrechten af te dwingen. Sommigen zullen hierdoor gedemoraliseerd zijn. Veel anderen zullen vooral kwaad zijn, niet alleen bij Amazon overigens. Overal zien werknemers af en ze vonden hoop in deze vakbondscampagne omdat ze zelf ook vakbonden nodig hebben. Amazon heeft het geld om dit te bestrijden, wij beschikken over de mensen en zullen veel sterker zijn in de volgende ronde.

Jeff Bezos is gewaarschuwd: dit is nog maar het begin!

 

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top