Home » Artikelen » Fijne feestdagen en een strijdbaar 2021

Fijne feestdagen en een strijdbaar 2021

Socialistisch Alternatief – ISA Nederland wenst iedereen ondanks de Covid-19 crisis, fijne feestdagen en een strijdbaar 2021. Want dat is nodig, ook in 2021. Het Covid-19 virus zorgt voor onzekerheid en ook armoede. Alleen al in de VS loopt 50% van alle Amerikanen het risico op armoede, we praten dan over minimaal 180 miljoen mensen. Het kapitalistische systeem zal ook in 2021 de kosten van deze crisis bij de werkende klasse leggen. Socialistisch Alternatief gelooft dat dit onrechtvaardig is, gezien het feit dat de kapitalistenklasse in 2020 opnieuw rijker geworden zijn. In het Koninkrijk der Nederlanden bezit 1% van de bevolking 30% van alle welvaart. Dat deze ongelijkheid bestaat is te danken aan het kapitalistische system dat geld centraliseert bij de bezittende klasse.

Revolutionair socialisten zullen daarom ook in 2021 blijven pleiten voor:

Werk en inkomen

 • Voor het afschaffen van de BTW op levensnoodzakelijke producten. Verhoog de winstbelasting.
 • Voor een minimumloon van 14 euro per uur zonder uitzonderingen vanaf 18 jaar. 200 euro loonsverhoging ineens ter compensatie van de invoering van de euro en jaren van “nullijn”. Voor een herinvoering van de automatische prijsindex om de inflatie te compenseren.
 • Voor een 32 urige werkweek met behoud van inkomen en volledige herbezetting door nieuw gecreëerde banen. Garantie op passend werk voor iedereen.
 • Een einde aan de flexibilisering. Alle arbeiders, inclusief part-timers, invalkrachten en migranten werkers hebben recht op dezelfde arbeidsrechten en loon. Gelijk loon voor gelijk werk!
 • Voor een nationalisatie onder arbeiderscontrole en -beheer van alle bedrijven die massa-ontslagen willen doorvoeren.

Sociale en publieke voorzieningen

 • Een einde aan de privatiseringen. Voor een investeringsprogramma in het onderwijs, de gezondheidszorg, het openbaar vervoer en de nuts bedrijven om de jaren van bezuinigingen in te halen. Voor een (her)nationalisatie van deze vitale sectoren onder gemeenschapscontrole en -beheer. Voor gratis toegang tot deze diensten.
 • Voor een grootscheeps programma van sociaal woningbouw om de enorme tekorten in goedkope en goede woningen op te lossen. Een einde aan de grondspeculatie die de huizenprijzen de pan doet uitschieten door middel van het onderbrengen van alle grond in gemeenschapshanden.
 • Maak besteding van publieke gelden ook voor iedereen controleerbaar door middel van democratische raden waar zowel de arbeiders van deze diensten zitten als hun gebruikers.
 • Voor een herstel van de sociale zekerheid. Alle uitkeringen en pensioenen omhoog naar 100% van het laatst verdiende loon met het minimumloon als ondergrens en een koppeling aan de lonen. De pensioen- en AOW-leeftijd verlagen naar 60 jaar, te beginnen met de zwaarste beroepen.

Stop racisme en fascisme!

 • Schaf de racistische immigratie-wetgeving af. Onmiddellijke sluiting van alle vluchtelingengevangenissen. Los het armoede- en oorlogsprobleem op in de ontwikkelingslanden waardoor mensen vluchten. Gelijke rechten voor iedereen die hier woont, inclusief actief en passief kiesrecht voor migranten.
 • Geen spreekrecht voor nazi’s. Voor mobilisering van massale tegenacties om te voorkomen dat extreemrechts zich kan organiseren en manifesteren.
 • Voor een socialistisch alternatief op het kapitalisme; ontmasker de volksmennerij van rechts-populisten als Wilders en Baudet

Milieu

 • Voor grootsscheepsonderzoek en ontwikkeling van alternatieve vormen van energie, zoals uit zon en wind.
 • Pak de vervuiling bij de bron aan, voor schonere productie technieken in de industrie. De energiebedrijven in publiek bezit. Controle vanaf de werkvloer of de bestaande milieu-wetgeving en veiligheidsmaatregelen wel wordt nageleefd.
 • Voor een uitbreiding en gratis beschikbaar stellen van het openbaar vervoer als alternatief voor de auto.

Socialistische Partij

 • Voor een strijdbare SP die opkomt voor een socialistisch alternatief voor het kapitalisme.
 • Nee tegen coalities onder neoliberale vlag.
 • Nee tegen de antisocialistische hetze tegen ROOD – Jong in de SP
 • Voor het standpunt dat de SP lokaal of op andere niveaus waar de partij in een machtspositie zit de burgerlijke wet kan overtreden in naam van de werkende mensen, jongeren en armen in de samenleving. It is better to break the law, than to break the poor.
 • Voor een politieke en democratische leiding van de SP om zo de strijd te organiseren tegen dit kabinet. Weg met de regering Rutte!

Arbeidersbeweging

 • Voor een strijdbare en democratische vakbeweging. Een vertegenwoordiger in de vakbeweging mag niet meer verdienen dan de gemiddelde geschoolde arbeider en dient door de achterban gekozen en direct afzetbaar te zijn.
 • Voor het recht om te demonstreren en te protesteren! Nee tegen zogenaamde anti-terreur wetten die onze democratische rechten beknotten.
 • Voor de opening van de boeken van de grote bedrijven. Deze zeggen zogenaamd verlies te draaien terwijl het ze gaat om winstmaximalisatie. Laat ze maar eens bewijzen hoeveel verlies ze draaien, hoeveel ze investeren in hun materiaal en in hun personeel.

Vrede

 • Geen steun aan imperialistische inmenging of oorlogen. In plaats daarvan steun aan de arbeidersbeweging in het buitenland, die als enige in staat zal zijn voor blijvende vrede en democratie te zorgen.
 • Geen deelname aan ‘vredesmissies’, die, waar dan ook ter wereld, slechts de belangen van de Westerse multinationals dienen en het terrorisme zullen stimuleren, in plaats van het welzijn van de gewone mensen te verbeteren. Troepen terug uit Afghanistan!
 • Nederland uit de NAVO, de WTO en de Wereldbank. Geen steun aan imperialistische instrumenten van de heersende elite.

Socialisme en internationalisme

 • Onteigening van de grote bedrijven die de economie domineren: industrie, infrastructuur, banken en andere financiële instellingen. Compensatie van aandeelhouders alleen op basis van bewezen behoefte.
 • De productiemiddelen in handen van de gemeenschap en democratisch gepland voor de voorziening in de behoeften van de miljoenen, niet de miljonairs.
 • Voor volledige democratie. Alle functionarissen worden gekozen en staan onder controle van diegenen die hen gekozen hebben: niet alleen de regering en de volksvertegenwoording, ook de bestuurders van bedrijven, de rechters en de politiecommissarissen.
 • Voor een vrijwillige federatie van socialistische staten in Europa als alternatief op het EU van de bazen. Dit als eerste stap op weg naar een wereldfederatie van socialistische staten!

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top