Home » Artikelen » Iraanse Revolutie. “Vrouw, leven, vrijheid.” Een programma om te winnen

Iraanse Revolutie. “Vrouw, leven, vrijheid.” Een programma om te winnen

Als bijdrage aan de discussies over de toekomst van de beweging in Iran hebben leden en sympathisanten van International Socialist Alternative, de internationale organisatie waarvan Socialistisch Alternatief de Nederlandse afdeling is, een eisenprogramma opgesteld.

De explosieve gebeurtenissen in Iran, die Irak en Afghanistan al direct raken, winnen nog steeds aan kracht. Scholieren, vooral meisjes, gaan massaal de straat op. De angst is verdwenen toen studenten op een universiteit zelfs president Raisi uitscholden. Er zijn stakingsacties geweest, vooral in het Koerdische deel van Iran, maar tot nu blijft het grotendeels beperkt tot passieve steun van de arbeidersklasse (die de afgelopen jaar nochtans zeer actief was). De overwegend vrouwelijke leerkrachten vormen hierop een uitzondering. Hoe de beweging verder zal ontwikkelen is een nog zeer open vraag, waarvan het antwoord in grote mate afhangt van de rol die de werkende klasse zal spelen.

De huidige massaprotesten kunnen het begin zijn van het einde van het regime van de moellahs, zij kunnen een golf van protesten in de regio op gang brengen. ISA en haar aanhangers hebben de strijd in Iran actief gesteund en internationale solidariteit met de beweging in Iran opgebouwd. Als bijdrage aan de discussies over de weg vooruit voor de beweging in Iran hebben we onderstaand eisenprogramma opgesteld. Een programma is uiteraard iets levendig dat naarmate de beweging ontwikkelt verder kan aangepast worden. Stuur ons zeker uw reacties.

Meer informatie in het Farsi is te vinden op de ROSA Instagram en Facebook.

“Vrouw, Leven, Vrijheid.” Een programma om te winnen

 • Gerechtigheid voor Jina (Mahsa) Amini, Nika Shakarami en alle anderen die door het regime zijn gedood! Voor een uitgebreid onderzoek naar deze en soortgelijke gevallen. Dit onderzoek moet gebeuren door democratisch gekozen vertegenwoordigers van de revolutionaire beweging;
 • Strijden voor een einde aan het geweld, in het bijzonder tegen vrouwen en LGBTQIA+ personen;
 • Stop de onderdrukking en het staatsgeweld! Weg met de ‘zedenpolitie’, de Revolutionaire Garde en het hele repressieve apparaat. Vrijlating van alle politieke gevangenen, vakbondsleden, studenten en scholieren. Stop de bewaking en controle: stop alle verboden op internet en andere communicatiemiddelen;
 • Politie en andere repressiestructuren weg uit scholen, universiteiten, werkplekken en gemeenschappen;
 • Bouw de beweging op door bijeenkomsten te organiseren op de werkplekken, scholen en universiteiten om de concrete eisen van de beweging te bespreken en democratisch vertegenwoordigers te kiezen om de protesten en zelfverdediging te coördineren;
 • Weg met alle discriminerende wetten en regels! Gelijke rechten voor vrouwen, LGBTQIA+ personen en alle religieuze, nationale en etnische minderheden. Maak een einde aan alle religieuze wetten en kledingvoorschriften: voor de volledige keuze van iedereen om te dragen wat ze willen, dat betekent het recht om de hijab af te doen, maar ook om hem te dragen als ze dat willen;
 • Volledig recht op vakbonds- en politieke organisatie. Veel arbeiders en jongeren hebben de afgelopen decennia ondanks de repressie illegale vakbondsstructuren opgezet. Deze moeten worden uitgebreid en in een netwerk worden opgenomen, zodat zij de basis kunnen vormen voor de wederopbouw van de arbeiders- en vakbondsbeweging in het hele land;
 • De arbeidersbeweging moet een actieve rol spelen, de vakbonden moeten de stakingen ter ondersteuning van de beweging uitbreiden en hun economische eisen koppelen aan die om een einde te maken aan de onderdrukking;
 • Voor volledige lichamelijke zelfbeschikking en onafhankelijkheid voor vrouwen en LGBTQIA+ personen: volledige echtscheidingsrechten, een einde aan gedwongen huwelijken, alsmede uitgebreid, queer-inclusief onderwijs, gezondheidszorg, met volledige rechten en toegang tot anticonceptie en abortus;
 • Toegang voor vrouwen en LGBTQIA+ personen tot jobs, huisvesting en sociale voorzieningen, ongeacht enige religieuze invloed. De strijd voor deze rechten is internationaal en laat zien wie de echte zusters (en broeders) in deze strijd zijn: niet de machthebbers die doen alsof ze ‘voor vrouwen’ staan terwijl ze in hun eigen land de vrouwenrechten aanvallen, zoals onlangs in de VS is gebeurd. Onze bondgenoten zijn de miljoenen op straat in Argentinië en Polen, in China en de VS die strijden voor vrouwen- en LGBTQIA+-rechten;
 • De onderdrukking van etnische, religieuze en nationale minderheden was en is een instrument van verdeel-en-heers door de elites in Iran. Wij komen op voor een multi-etnische staat die fundamentele rechten garandeert zoals de vrijheid van taalgebruik, cultuur enz. Het Koerdische volk en andere minderheden moeten zelfbeschikkingsrecht hebben, tot en met het recht op afscheiding van de Iraanse staat als zij dat willen;
 • Een einde aan de macht van de moellahs, zowel op economisch, politiek als sociaal vlak. In een nieuw Iran zullen de democratische structuren van de revolutie de plaats innemen van de repressieve structuren van de moellahs. Religie wordt een privé-aangelegenheid;
 • Voor eenheid van studenten en scholieren met de arbeidersbeweging. Voor een uitbreiding van de beweging naar alle regio’s, wijken en werkplekken en voor de opbouw van democratische structuren voor coördinatie;
 • De massademonstraties zijn enorm en ondermijnen in de politieke basis van het regime. Een volgende stap moet raken aan de economische fundamenten van het regime. Dat kan door te bouwen aan een algemene staking om het regime omver te werpen en de staatsinstellingen en de ondernemingen van de staat en zijn aanhangers te bezetten;
 • Bouw multi-etnische zelfverdedigingscomités om de beweging op scholen, universiteiten, in de gemeenschappen en op het werk te beschermen tegen de aanvallen van de staat en de religieuze instellingen;
 • Er is nood aan een oproep aan de lagere rangen van de politie en de dienstplichtigen om te weigeren bevelen uit te voeren die erop gericht zijn de beweging te onderdrukken. Daarnaast ook een oproep aan de gewone werkenden in de verschillende sectoren van het staatsapparaat, in de administratie, in de staatsindustrieën enz. om te weigeren de repressie toe te laten. Voor democratische structuren zoals soldatencomités om die rechten te verdedigen;
 • Dergelijke democratische structuren kunnen aansluiten bij soortgelijke comités die in bedrijven en op de werkplek bestaan en zich ontwikkelen, en kunnen worden gebruikt om de distributie van voedsel, water en noodzakelijke goederen te organiseren, ze kunnen beginnen de macht over te nemen waar de staat zich terugtrekt en de basis leggen voor de overname van belangrijke industrieën en de rijkdom van het land;
 • Beperkte hervormingen of veranderingen in de grondwet of de wetgeving zullen niet beantwoorden aan de behoefte aan fundamentele veranderingen. Bij schijnbaar “democratische” verkiezingen voor een nieuw parlement zullen degenen die zich kandidaat kunnen stellen, gekozen worden door de elites en niet door de gewone mensen die nu de strijd leiden. Het huidige regime moet worden vervangen door werkelijk democratische structuren die gebaseerd zijn op de organen van strijd die zich in de werkplaatsen en gemeenschappen ontwikkelen. Bouw een volledig nieuwe democratie op, gebaseerd op de macht en de kracht van het gewone volk, van arbeiders die de economie besturen, van vrouwen, boeren en jongeren;
 • Overal in het land arbeidersraden oprichten voor de volledige omverwerping van het staatsapparaat, de Revolutionaire Garde en alle religieuze instellingen, en de democratische controle en het beheer van de economie, met name van sleutelindustrieën zoals de olie-industrie. Nationalisatie van alle geprivatiseerde bedrijven onder arbeiderscontrole;
 • Open alle bedrijfsinformatie en de interne informatie van de centrale staatsstructuur en maak openbaar waar de rijkdom die miljoenen mensen van de arbeidersklasse in Iran hebben gecreëerd is gebleven, wie de vertegenwoordigers van het regime zijn die ervan profiteren – Open hun rekeningen en onteigen ze;
 • Gebruik de rijkdom voor degenen die ze hebben geproduceerd. Voor een leefbaar loon zonder verschil in beloning tussen vrouwen en mannen. Om de inflatie te bestrijden moeten de prijzen gecontroleerd worden door democratisch georganiseerde structuren van de arbeidersklasse. Lonen moeten gekoppeld worden aan prijsstijgingen. Beëindig de armoede door de elite te onteigenen en gebruik het geld om de gezondheidszorg en het onderwijs volledig te financieren, voor pensioenen en mensen in nood;
 • Omschakeling van productie alleen voor noodzakelijke behoeften en gebruik van middelen en rijkdom om een einde te maken aan armoede, honger en werkloosheid. Dat is ook de basis om een einde te maken aan de uitbuiting van de natuur die leidt tot droogte en voedseltekorten. Alleen een democratisch georganiseerde en geplande economie en landbouw kan kleine boeren redden van uitbuiting door de landheren en multinationals, en zorgen voor het behoud van soorten, water en natuur;
 • Van Teheran tot Kaboel, van Zahedan tot Bagdad: voor de uitbreiding van de revolutionaire beweging in de hele regio naar een beweging voor een federatie van socialistische landen;
 • Geen vertrouwen in imperialistische machten. De VS en de Europese imperialisten hebben het brute regime van de Sjah krachtig gesteund en zouden ook vandaag Iran alleen maar zien als een bron voor goedkope olie en gas. China en Rusland zijn niets beter; zij exploiteren en onderdrukken het volk in hun eigen land en werken hand in hand met het Iraanse regime. Voor de opbouw van een onafhankelijke, revolutionaire organisatie van de arbeidersklasse en de jongeren om ervoor te zorgen dat na de val van het regime vertegenwoordigers en bedrijven van het Westen of de oude familie van de Sjah de rijkdom van het land niet overnemen.

Een programma voor de internationale solidariteitsbeweging

 • Een internationale solidariteitsbeweging van onderaf opbouwen – op werkplekken, scholen, universiteiten en in buurten met de vrouwen-, LGBTQI+-, jongeren-, arbeiders- en vakbondsbeweging voorop;
 • De vakbeweging speelt hierin een centrale rol: niet alleen omdat heel wat collega’s zelf uit dictaturen komen, maar ook omdat het overwinnen van dictaturen en uitbuiting de omstandigheden voor arbeiders overal ter wereld verbetert. De arbeidersorganisaties moeten hun kanalen en media gebruiken om te informeren over de protesten en er actief aan deel te nemen, ze te steunen en vooral de arbeiders te steunen in de bedrijven die zaken doen met het regime, zodat ze daar geen gevolgen van ondervinden;
 • Stop de hypocrisie: tegen wapenleveringen door de imperialistische staten en tegen imperialistische oorlogen in de hele regio en wereldwijd. Dit betekent de volledige openstelling van alle bedrijfsdocumenten en het onderzoek daarvan door vertegenwoordigers van de arbeidersbeweging bij bedrijven die direct of indirect met Iran handel drijven;
 • De oorlog verklaren aan het spionagenetwerk van het regime wereldwijd: weg met alle diplomatieke privileges, geen samenwerking met de autoriteiten van het regime, de ambassades en netwerken van dit terreurregime moeten weg! Openen van alle bedrijfsdocumenten, overeenkomsten en contracten om economische relaties bloot te leggen, maar ook om te weten welke activisten bedreigd worden;
 • Volledige rechten voor mensen uit Iran die in andere landen wonen of vluchten – hun recht op verblijf mag niet onder controle of invloed staan van de Iraanse autoriteiten, dus weg met visa- en andere beperkingen;
 • De winsten die bedrijven hebben gemaakt door mee te werken of het regime te gedogen, moeten in beslag worden genomen en gebruikt om de beweging en een democratische wederopbouw te steunen. De werknemers van deze bedrijven moeten niet betalen, maar alleen de eigenaren en aandeelhouders;
 • De ambassades, rijkdommen en activa van het regime en zijn aanhangers in het buitenland in beslag nemen in handen van de solidariteitsbeweging;
 • De nucleaire deal van de machthebbers is geen oplossing – weg met alle sancties die de werkende en arme mensen treffen! Een succesvolle revolutie is de grootste garantie voor vrede, veiligheid, vrijheid en zelfbeschikking in de hele regio.
 • Overal opkomen voor ‘Vrouw, leven, vrijheid’. Voor een wereldwijde beweging om het wereldwijde kapitalistische systeem omver te werpen dat vrouwen- en LGBTQI+ onderdrukking, dictaturen, oorlog, ellende en uitbuiting voortbrengt en om een wereldwijde socialistische democratie op te bouwen.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top